RatioBlog
Kritische Betrachtungen über Naturwissenschaften, Alternativmedizin, Alltagsmythen, Parawissenschaften und Wissenschaft in den Medien

Bibliothek


Douglas R. Hofstadter: Gödel, Escher, Bach

Matt Parker: Humble Pi: A Comedy of Maths Errors

= Buchbesprechung